Podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Kupujícímu doporučujeme seznámit se s obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Prodávající

Domino - prodej hraček, Tomáš Pazdera, IČ: 62445626. Kontakt

Kupující

Fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku z nabízeného zboží prodávajícího.

Kupujícímu nevznikají při koupi žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že se řádně seznámil s těmito obchodními podmínkami ve znění platném v okamžiku učinění objednávky a jsou mu srozumitelné, čímž se zavazuje jimi řídit. Učiněním objednávky kupující akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů.

Předmět smlouvy

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění platných předpisů, i předpisy souvisejícími.

Za závaznou objednávku se považuje každá odeslaná objednávka

Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

Kupní ceny jsou platné v době učinění objednávky s výjimkou zjevné a neúmyslné chyby.

Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu, aby uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není v aktuální nabídce internetového obchodu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

Doprava

  • Osobní odběr – 0 Kč
  • DPD – 119 Kč

* Při nákupu nad 5.000 Kč (včetně DPH) doprava i dobírka zdarma.

Způsob platby

  • Hotově na pobočce – 0 Kč
  • Dobírkou – 39 Kč
  • Platba předem – 0 Kč

* Při nákupu nad 5.000 Kč (včetně DPH) doprava i dobírka zdarma.

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů dle aktuální platné legislativy najdete zde.

Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány prodávajícím jakožto správcem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, pouze v rozsahu nutném k naplnění účelu expedice objednávky či registrace v zákaznickém programu.

Spory

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

Odstoupení od smlouvy

Kupující, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně prodávajícímu oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat prodávajícímu kompletní zboží v nepoškozeném obalu, bez známek užívání, nejlépe nerozbalené. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na:
- dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
- dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem

Prodávající si vyhrazuje možnost odstoupit od kupní smlouvy v případě objednávky realizované kupujícím na základě neúmyslné a zjevně vadné specifikace zboží mylně uvedené prodávajícím na svých webových stránkách ve smyslu § 583 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění platných předpisů. Kupní smlouva takto uzavřená není platná a objednávka se tak považuje za zaniklou. Prodávající se při vzniku této situace zavazuje bez prodlení sjednat nápravu ve formě podání bezvadné informace kupujícímu k dotčenému zboží. Prodávající se také řádně aktualizuje informace na svých webových stránkách.

Dále si prodávající vyhrazuje odstoupit od kupní smlouvy v případě vyprodání zásob, nedostupnosti výrobku nebo z důvodů vyšší moc. Za těchto okolností prodávající neprodleně informuje kupujícího a v případě již zaslané platby uhradí kupujícímu v lhůtě 14 dní od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.

Záruční podmínky

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu po dobu 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může být stanovena jinak, pokud je tak uvedeno u popisu zboží a pokud tak stanoví i dodavatel či výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

Reklamaci je třeba písemně oznámit prodávajícímu a poté zaslat prodávajícímu kompletní zboží. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.

Prodávající je povinen informovat kupujícího o převzetí reklamovaného zboží a následně ho informovat o stavu reklamace případně navrhnout řešení vzniklého problému.

Dále si prodávající vyhrazuje odstoupit od kupní smlouvy v případě vyprodání zásob, nedostupnosti výrobku nebo z důvodů vyšší moc. Za těchto okolností prodávající neprodleně informuje kupujícího a v případě již zaslané platby uhradí kupujícímu v lhůtě 14 dní od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.

Za neoprávněnou reklamaci bude také považována vada způsobená používáním zboží, které není v souladu s pokyny k užívání zboží stanovenými výrobcem případně prodávajícím.

Při neoprávněné reklamaci má prodávající nárok na uhrazení všech výdajů spojených s dopravou a přezkoušením reklamovaného zboží.

Konečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 21. 5. 2021.
Změny obchodních podmínek učiněné po učinění objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího s kupujícím považují za neplatné.